اندازه ترام براساس فراوانی، به عبارتی اندازه نقطه چاپ که توسط ترام تعیین می‌شود، با توجه به فراوانی نقاط در هر اینچ مربع از سطح چاپ محاسبه می‌شود.

ترامها، ابزارهایی هستند که در فرآیند چاپ به کار می‌روند و وظیفه ایجاد تصاویر چاپی است. این نقاط چاپ، بر اساس فراوانی آنها در هر اینچ مربع، اندازه و شکل مختلفی دارند که به صورت دقیق توسط ترام تعیین می‌شوند. این فراوانی معمولاً به صورت LPI یا LPC بیان می‌شود.

بنابراین، هرچه فراوانی نقاط بیشتر باشد، اندازه نقاط چاپ کوچکتر خواهد بود و برعکس، در صورتی که فراوانی نقاط کمتر باشد، اندازه نقاط چاپ بزرگتر خواهد بود. این ویژگی اندازه ترام را به صورت مستقیم تحت تأثیر قرار می‌دهد و برای بهبود کیفیت چاپ و دقت آن بسیار حائز اهمیت است. در ادامه شما با وارد کردن مقدار فراوانی قادر خواهید بود اندازه ترام را به واحدهای درج شده بدست آورد که این مهم در استفاده و انتخاب نوردهای آنیلوکسی حائز اهمیت است.

محاسبه اندازه نقطه چاپ