نوشته‌ها

اندازه ترام براساس فراوانی

ترام‌ها به عنوان یکی از عوامل کلیدی در کیفیت چاپ و تعیین وضوح تصویر در انواع چاپ‌های فلکسوگرافی، روتوگراور و سایر فرآیندها به‌شمار می‌آیند و در انتخاب و تنظیم آن‌ها دقت و توجه ویژه‌ای مورد نیاز است.